Oznamy a dokumenty

Pokyny na školský rok 2022/2023

Dochádzka dieťaťa - ospravedlnenie neprítomnosti 2.9.2022.docx (13,2 kB)
Povinnosti Z.Z COVID 19, 1.9.2022.docx (14,6 kB)
Písomné ospravedlnenie dieťaťa.docx (12,9 kB)

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ, ďalej ak je dieťa neprítomné viac ako 5 dni ( sviatky a víkendy sa nerátajú ).

Školský poriadok (2) (1).doc (195,5 kB)

 

 

Zápis do MŠ

sa uskutoční v dňoch od 2.5 do 4.5.2022 v čase od 7.00 do 16.30 hod.

Riadne vyplnenú, podpísanú žiadosť, potvrdenú všeobecným lekárom pre deti a dorast môžete doručiť v čase zápisu osobne, poštou, kuriérom, emailom, vhodením do poštovej schránky pri MŠ. Pri osobnom doručení žiadosti je potrebné dodržať hygienicko-epidemiologické opatrenia ( vstup len s respirátorom, bez akýchkoľvek príznakov choroby, pri vstupe použiť dezinfekciu ).

Podmienky prijatia do MŠ_Poľná_1.doc (34 kB)
Prijímanie_detí_na_predprimárne_vzdelávanie.docx (67,1 kB)

vzn227_u938_spádové ulice_MŠ.pdf (637,3 kB)
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ.rtf (53,1 kB)

Oznam -Písomné vyhlásenie 1 Z.z. (1).docx (12,4 kB)
Písomné vyhlásenie jeden ZZ_P č.2.docx (17 kB)
Vyhlásenie o doručovaní jednému ZZ_P č.3.docx (17,4 kB)


 

Platby za pobyt dieťaťa v MŠ

 •  Rodičovský príspevok odsúhlasený rodičmi:  ZRŠ v sume 10.- eur uhrádzať prevodom na č. účtu v tvare IBAN:  SK65 0900 0000 0004 4621 1443šekom, alebo v hotovosti v MŠ do konca príslušného mesiaca. Adresát:  Rodičovské združenie pri MŠ Poľná 1, 040 14 Košice. 

 • Čiastočná uhrada za pobyt dieťaťa v MŠ: -  Školné 20.- eur, č. účtu v tvare IBAN:  SK90 5600 0000 0004 4248 1040, uhrádzať prevodom, alebo šekom do 15. teho dňa v mesiaci.  Adresát:  MŠ Poľná 1, 040 14 Košice. Školné neuhrádzajú tie deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Neuhrádzajú ani deti, ktorých zákonný zástupca predloží potvrdenie, že je poberateľom dávky, príspevku hmotnej núdzi a deti, ktoré sú umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

 • Čiastočná uhrada za stravu: 

  Školská jedáleň pri MŠ Ovručská 14 Košice
  SK23 5600 0000 0004 9796 4015   

  č. účtu v tvare IBAN pre platbu stravného:  SK23 5600 0000 0004 9796 4015, uhrádzať prevodom, alebo šekom  do 5. dňa v mesiaci.

  Adresát: Školská jedáleň pri MŠ Ovručská 14, 040 22 Košice

  Stanovená suma poplatku za stravu je 1,45.- eur za každý jeden deň odobratej stravy. V školskom roku 2021/2022 sa strava  uhrádza  následovne:
 • 0,15.- eur za každý jeden deň odobratej stravy / deti 5 ročné, ktoré majú nárok na dotáciu stravy + dvojnásobný  daňový bonus, deti 6 ročné, ktorých Z.z. si neuplatnia nárok/nemôžu uplatniť/ na daňový bonus, PHN, ŽM                                    
 • 1,45.- eur za každý jeden deň odobratej stravy / deti 6 ročné, ktoré majú nárok na zvýšený daňový bonus a všetky  ostatné deti v nižších ročníkoch MŠ ( okrem 5 ročných detí, PHN, ŽM )

Od apríla nastala zmena v platbe školného podľa VZN č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a uznesenie MZ.

Príspevok v sume 20 € sa bude uhrádzať od 1. apríla 2021.

Tento dokument je zverejnený na webovom sídle mesta Košice 

https://www.kosice.sk/mesto/samosprava/mestske-zastupitelstvo/2018-2022/zasadnutie/25

 

Zásady ochrany osobných údajov

Informačná_povinnosť_čl_13_-_pre_MŠ (1).docx (52 kB)

Informačná_povinnosť (1) (2).docx (20 kB)

Správa o VVČ šk. rok  2020/2021

S_p_r_á_v_a_20_21.doc (76,5 kB)