Oznamy a dokumenty

Pokyny na školský rok 2021/2022

Povinnosti zákonného zástupcu 2.9.21 COVID-19.docx (14,8 kB)

Oznam COVID-19_2.9.2021.docx (15,9 kB)

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ, ďalej ak je dieťa neprítomné viac ako 3 dni ( rátajú sa aj sviatky a víkendy ).

Písomné_vyhlásenie_o_bezpríznakovosti.docx (22,1 kB)
Rozhodnutie ministra_31.8.21.pdf (163 kB)

vyhlaska_237_12.8.21.pdf (321,7 kB)

 

školský poriadok.doc (193536)

 

Zápis do MŠ

sa uskutoční v dňoch od 3.5 do 5.5.2021 v čase od 7.00 do 16.30 hod.

Riadne vyplnenú, podpísanú žiadosť, potvrdenú všeobecným lekárom pre deti a dorast môžete doručiť v čase zápisu osobne, poštou, kuriérom, emailom.

V prípade nepriaznivej epidemickej situácie doručenie len poštou, kuriérom, emailom na mspolna@atlas.sk.

Podmienky prijatia do MŠ_Poľná_1.doc (33,5 kB)
Prijímanie_detí_na_predprimárne_vzdelávanie.docx (67,1 kB)
Určenie_spádovosti_MŠ.pdf (4,3 MB)
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ.rtf (52,9 kB)

 

Platby za pobyt dieťaťa v MŠ

 •  Rodičovský príspevok odsúhlasený rodičmi:  ZRŠ v sume 10.- eur uhrádzať prevodom na č. účtu v tvare IBAN:  SK65 0900 0000 0004 4621 1443šekom, alebo v hotovosti v MŠ do konca príslušného mesiaca. Adresát:  Rodičovské združenie pri MŠ Poľná 1, 040 14 Košice. 

 • Čiastočná uhrada za pobyt dieťaťa v MŠ: -  Školné 20.- eur, č. účtu v tvare IBAN:  SK90 5600 0000 0004 4248 1040, uhrádzať prevodom, alebo šekom do 15. teho dňa v mesiaci.  Adresát:  MŠ Poľná 1, 040 14 Košice. Školné neuhrádzajú tie deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Neuhrádzajú ani deti, ktorých zákonný zástupca predloží potvrdenie, že je poberateľom dávky, príspevku hmotnej núdzi a deti, ktoré sú umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

 • Čiastočná uhrada za stravu: 

  Školská jedáleň pri MŠ Ovručská 14 Košice
  SK23 5600 0000 0004 9796 4015   

  č. účtu v tvare IBAN pre platbu stravného:  SK23 5600 0000 0004 9796 4015, uhrádzať prevodom, alebo šekom  do 5. dňa v mesiaci.

  Adresát: Školská jedáleň pri MŠ Ovručská 14, 040 22 Košice

  Stanovená suma poplatku za stravu je 1,45.- eur za každý jeden deň odobratej stravy. V školskom roku 2021/2022 sa strava  uhrádza  následovne:
 • 0,15.- eur za každý jeden deň odobratej stravy / deti 5 ročné, ktoré majú nárok na dotáciu stravy + dvojnásobný  daňový bonus, deti 6 ročné, ktorých Z.z. si neuplatnia nárok/nemôžu uplatniť/ na daňový bonus, PHN, ŽM                                    
 • 1,45.- eur za každý jeden deň odobratej stravy / deti 6 ročné, ktoré majú nárok na zvýšený daňový bonus a všetky  ostatné deti v nižších ročníkoch MŠ ( okrem 5 ročných detí, PHN, ŽM )

Od apríla nastala zmena v platbe školného podľa VZN č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a uznesenie MZ.

Príspevok v sume 20 € sa bude uhrádzať od 1. apríla 2021.

Tento dokument je zverejnený na webovom sídle mesta Košice 

https://www.kosice.sk/mesto/samosprava/mestske-zastupitelstvo/2018-2022/zasadnutie/25

 

Zásady ochrany osobných údajov

Informačná_povinnosť_čl_13_-_pre_MŠ (1).docx (52 kB)

Informačná_povinnosť (1) (2).docx (20 kB)