Informácie o nás

 

História založenia materskej školy v obci.

V kronike obce Košická Nová Ves sa píše, že už v roku 1902 sa začala výstavba zariadenia pre malé deti v tom čase tzv. óvoda. Vtedajšia uhorská vláda podporovala zriaďovanie škôl hlavne na území národnostných menšín. Škola mala za úlohu naučiť žiaka rozprávať správne po maďarsky a v škôlke si malo dieťa v útlom veku zvykať na maďarčinu. Budova materskej školy bola postavená na ulici Svätého Ladislava a tiež slúžila aj na šírenie kultúry a osvety. V dolnej budove boli dve triedy, šatňa a hygienické zariadenia. Oknami do dvora bola veľká miestnosť, ktorá slúžila na kultúrno-spoločenské podujatia. V hornej budove bola riaditeľňa a učiteľský byt. V MŠ sa varilo do roku 1954/55, potom stravu dovážali zo ZŠ. 

V roku 2002 boli budovy na ulici Sv. Ladislava rekonštruované pre potreby Detského domova. Materskú školu premiestnili do budovy ZŠ na Poľnej ulici č. 1, kde sídli po krátkej prestávke v školskom roku 2007/2008 doteraz. 

V roku 2012 sa konali oslavy 110. výročia založenia Materskej školy v obci. Na slávnosti sa zúčastnili predstavitelia súčasného zriaďovateľa z referátu školstva Magistrátu mesta Košice, predstavitelia Mestskej časti Košická Nová Ves, bývalí pedagogickí a prevádzkoví zamestnanci školy, bývalí "žiačikovia", terajší spolupracovníci a zamestnanci školy. S kultúrnym programom vystúpili deti materskej školy a folklórna skupina Škvarkare. O pohostenie sa sponzorsky postarala firma Labaš a rodina Lesňaková v spolupráci s reštauráciou Magnólia.

Súčasťou osláv bola aj výstava fotografií, mapujúcich toto krásne obdobie detstva niekoľkých generácií. Spracovanie fotografií zabezpečil p. Ing. Forray z referátu školstva a pani Basalová z firmy Kodak. Na príprave osláv mala veľkú zásluhu hlavne pani Bocáková Jolana, ktorej vedenie školy aj týmto vyjadruje poďakovanie. 

Ďakujeme pánovi starostovi MČ KNV Ing. Petrenkovi za ústretovosť a pomoc s organizovaním tejto slávnosti.

 

O nás

Seminár programu eTwinning

25.10.2015 20:23
Seminár programu eTwinning Kontaktný seminár v slovanských jazykoch pre používateľov programu eTwinning. Slovanský kontaktný seminár je formou krátkodobého odborného školenia, ktoré je  určené pre registrovaných užívateľov programu eTwinning zo slovanských krajín. V tomto roku sa...

Projekt Motýlia záhrada

Zapojili sme sa do programu Etwining - partnerstvá škôl s projektom Motýlia záhrada    www.etwining.sk

Charakteristika projektu:

Deti sa priamo zúčastnia na pozorovaní rôznych štádií vývinu motýľa, pozorovania porovnávajú  s deťmi z partnerských škôl. Vymieňajú si fotografie z pozorovania, video záznamy. V rámci projektu sa naučia báseň alebo pieseň o motýľoch, vymyslia príbeh a navzájom si ich vymenia, odprezentujú prostredníctvom videa, fotografií, pripravia prezentáciu v programe PowerPoint.  Ďalšou aktivitou bude aj umelecké stvárnenie motýľov rôznymi výtvarnými technikami a výstava týchto prác. Priebeh činností a výstavy bude zverejnený na spoločnej stránke.

Ciele projektu:

- poznávať, opísať, určiť na základe priameho pozorovania voľne žijúce živočíchy konkrétne motýle

- rozprávať pocity, zážitky, dojmy zo starostlivosti o prírodu a zobraziť ich

- naučiť sa využívať informačno-komunikačné technológie pri rozvíjaní spolupráce s partnerskými školami

- vnímať rozmanitosť prírody v rôznych častiach sveta, globálne vnímanie prírody

- výmena skúseností a vzájomné učenie sa partnerských škôl

Predmety:

Ekologická výchova, literatúra, hudobná výchova, výtvarná a pracovná výchova, práca s IKT

Úroveň: 3-7 rokov

Postup:

1. krok zoznámenie sa partnerských škôl prostredníctvom emailu, webstránky školy, dohodnutie cieľov a aktivít projektu

2. časový harmonogram aktivít : príprava detí na realizáciu projektu prečítaním príbehu o motýľovi- vzájomná výmena príbehov v školách,

3. pozorovanie zakúpenej motýlej záhradky- zaznamenávanie zmien do denníka

4. tvorba alebo nácvik básní a piesní o motýľoch, výmena prostredníctvom video nahrávky

5. umelecké stvárnenie motýľov, húseníc pomocou výtvarných a pracovných techník, vytvorenie výstavy prác, fotogaléria prác

6. vypustenie motýľov do prírody – zaznamenanie pomocou videa a foto, vytvorenie prezentácie a fotoalbumu

Výstupy projektu:

- prezentácia v PowerPoint

- fotogaléria a videonahrávky

- výstava výtvarných prác, výzdoba interiéru školy

- záznamový hárok z pozorovania v digitálnej a papierovej podobe

Aktivita projektu "Kolieskové kráľovstvo"

„Kolieskové kráľovstvo je veľmi pekný kraj, ak máš doma kolieska tak príď a neváhaj,....“

 

To je úvod našej hymny a zároveň aj nášho projektu, ktorý vyvrcholil  v popoludňajších hodinách 10.októbra 2014 na dopravnom ihrisku v areály našej školy. Deti a pani učiteľky si obliekli tričká s logom od sponzora p. Theiszovej, zaspievali vlastnú hymnu kráľovstva a mohlo sa súťažiť na troch stanovištiach. Návyky a vedomosti zamerané na bezpečnosť v cestnej premávke si overili jazdou zručnosti na kolobežkách, odrážadlách a bicykloch, odhad vzdialenosti si precvičili hodom kolieska do kolesa a úlohou bolo aj správne vyfarbenie svetiel semaforu. Odmenou za splnenie úloh boli medaile s logom a jazda na elektrickej štvorkolke. Na záver popoludnia sme si spolu s rodičmi opekali a grilovali dobroty.

Kolieskové kráľovstvo navštívil aj pán starosta MČ KNV Ing. Petrenka, ktorý sa prihovoril prítomným, deťom- predškolákom odovzdal krásne omaľovánky a všetkým poprial veľa šťastia v pripravených súťažiach.

Na projekt Kolieskové kráľovstvo získalo Rodičovské združenie pri MŠ Poľná 1 finančnú podporu vo výške 2000 € od Nadácie Volkswagen Slovakia. Projekt bol zameraný na dopravnú výchovu detí v MŠ.

Za finančnú pomoc pri realizácii ďakujeme hlavnému sponzorovi projektu Nadácii Volkswagen Slovakia, Rodičovskému združeniu pri MŠ, Mestskej časti Košická Nová Ves, a všetkým rodičom našich detí, ktorý nám prispeli ochotou spolupracovať.

Veríme, že podobnými aktivitami prispejeme k zníženiu nehodovosti detí a kontrole správania sa detí v dopravných situáciách.

 

 

Okná s príbehom

Deti v našej materskej škole sa hrali v pekne upravených triedach, ale so starými pôvodnými oknami. Za pomoci rodičov a riaditeľky oslovili okenné centrá o pomoc pri výmene okien. Na výzvu zareagovala firma Fenestra zo Zlatých Moraviec, ktorá v spolupráci so svojimi dodávateľmi vyrobila kvalitné okná so žalúziami. Ako bonus pridali montáž samotnými manažérmi  firmy za asistencie troch montérov. Celá akcia sa konala 1.2.2013, kedy sa aj slnečné počasie pridalo na našu stranu. Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na výmene okien v triedach materskej školy a ktorí ukázali, že majú veľké nezištné srdce: firme Fenestra a jej dodávateľom, referátu  školstva magistrátu Mesta Košice, rodičom detí – p. Lesňákovej a p. Lesňákovi, p. Hôždalovi, p. Peškovej a personálu materskej školy. ĎAKUJEME!

Fitness stroje
Na Vianoce sme dostali pekný športový darček - detské fitness stroje:bežecký pás a stacionárny bicykel. Príspevok na zakúpenie strojov sme dostali od poslancov MČ a starostu pána Ing.Petrenku, za čo im v mene detí veľmi pekne ďakujeme.