Informácie o nás

 

História založenia materskej školy v obci.

V kronike obce Košická Nová Ves sa píše, že už v roku 1902 sa začala výstavba zariadenia pre malé deti v tom čase tzv. óvoda. Vtedajšia uhorská vláda podporovala zriaďovanie škôl hlavne na území národnostných menšín. Škola mala za úlohu naučiť žiaka rozprávať správne po maďarsky a v škôlke si malo dieťa v útlom veku zvykať na maďarčinu. Budova materskej školy bola postavená na ulici Svätého Ladislava a tiež slúžila aj na šírenie kultúry a osvety. V dolnej budove boli dve triedy, šatňa a hygienické zariadenia. Oknami do dvora bola veľká miestnosť, ktorá slúžila na kultúrno-spoločenské podujatia. V hornej budove bola riaditeľňa a učiteľský byt. V MŠ sa varilo do roku 1954/55, potom stravu dovážali zo ZŠ. 

V roku 2002 boli budovy na ulici Sv. Ladislava rekonštruované pre potreby Detského domova. Materskú školu premiestnili do budovy ZŠ na Poľnej ulici č. 1, kde sídli po krátkej prestávke v školskom roku 2007/2008 doteraz. 

V roku 2012 sa konali oslavy 110. výročia založenia Materskej školy v obci. Na slávnosti sa zúčastnili predstavitelia súčasného zriaďovateľa z referátu školstva Magistrátu mesta Košice, predstavitelia Mestskej časti Košická Nová Ves, bývalí pedagogickí a prevádzkoví zamestnanci školy, bývalí "žiačikovia", terajší spolupracovníci a zamestnanci školy. S kultúrnym programom vystúpili deti materskej školy a folklórna skupina Škvarkare. O pohostenie sa sponzorsky postarala firma Labaš a rodina Lesňaková v spolupráci s reštauráciou Magnólia.

Súčasťou osláv bola aj výstava fotografií, mapujúcich toto krásne obdobie detstva niekoľkých generácií. Spracovanie fotografií zabezpečil p. Ing. Forray z referátu školstva a pani Basalová z firmy Kodak. Na príprave osláv mala veľkú zásluhu hlavne pani Bocáková Jolana, ktorej vedenie školy aj týmto vyjadruje poďakovanie. 

Ďakujeme pánovi starostovi MČ KNV Ing. Petrenkovi za ústretovosť a pomoc s organizovaním tejto slávnosti.

O nás

Seminár eTwinning 7.-9.10.2021 v Žiline

12.10.2021 21:30
Pani učiteľka Henrieta Belánová sa zúčastnila medzinárodného seminára Európska škôlka : s projektami hravo a kreatívne, ktorý sa konal v Žiline. Pre účastníkov z Poľska, Česka a Slovenska boli pripravené workshopy na rôzne témy ohľadom projektovania a práce v digitálnom prostredí. Pani učiteľka...

Škola eTwinning

19.10.2020 21:29
Naša materská škola sa od roku 2015 pravideľne zapája do projektov medzinárodného programu eTwinning. Za splnenie náročných kritérií školy môžu získať a používať titul Škola eTwinning pre daný školský rok.  Prvý titul sme získali v roku 2018-2019 Druhý titul sme získali pre školský rok...

Seminár programu eTwinning

25.10.2015 20:23
Seminár programu eTwinning Kontaktný seminár v slovanských jazykoch pre používateľov programu eTwinning. Slovanský kontaktný seminár je formou krátkodobého odborného školenia, ktoré je  určené pre registrovaných užívateľov programu eTwinning zo slovanských krajín. V tomto roku sa...

Aktivita projektu "Kolieskové kráľovstvo"

„Kolieskové kráľovstvo je veľmi pekný kraj, ak máš doma kolieska tak príď a neváhaj,....“

 

To je úvod našej hymny a zároveň aj nášho projektu, ktorý vyvrcholil  v popoludňajších hodinách 10.októbra 2014 na dopravnom ihrisku v areály našej školy. Deti a pani učiteľky si obliekli tričká s logom od sponzora p. Theiszovej, zaspievali vlastnú hymnu kráľovstva a mohlo sa súťažiť na troch stanovištiach. Návyky a vedomosti zamerané na bezpečnosť v cestnej premávke si overili jazdou zručnosti na kolobežkách, odrážadlách a bicykloch, odhad vzdialenosti si precvičili hodom kolieska do kolesa a úlohou bolo aj správne vyfarbenie svetiel semaforu. Odmenou za splnenie úloh boli medaile s logom a jazda na elektrickej štvorkolke. Na záver popoludnia sme si spolu s rodičmi opekali a grilovali dobroty.

Kolieskové kráľovstvo navštívil aj pán starosta MČ KNV Ing. Petrenka, ktorý sa prihovoril prítomným, deťom- predškolákom odovzdal krásne omaľovánky a všetkým poprial veľa šťastia v pripravených súťažiach.

Na projekt Kolieskové kráľovstvo získalo Rodičovské združenie pri MŠ Poľná 1 finančnú podporu vo výške 2000 € od Nadácie Volkswagen Slovakia. Projekt bol zameraný na dopravnú výchovu detí v MŠ.

Za finančnú pomoc pri realizácii ďakujeme hlavnému sponzorovi projektu Nadácii Volkswagen Slovakia, Rodičovskému združeniu pri MŠ, Mestskej časti Košická Nová Ves, a všetkým rodičom našich detí, ktorý nám prispeli ochotou spolupracovať.

Veríme, že podobnými aktivitami prispejeme k zníženiu nehodovosti detí a kontrole správania sa detí v dopravných situáciách.

 

 

Okná s príbehom

Deti v našej materskej škole sa hrali v pekne upravených triedach, ale so starými pôvodnými oknami. Za pomoci rodičov a riaditeľky oslovili okenné centrá o pomoc pri výmene okien. Na výzvu zareagovala firma Fenestra zo Zlatých Moraviec, ktorá v spolupráci so svojimi dodávateľmi vyrobila kvalitné okná so žalúziami. Ako bonus pridali montáž samotnými manažérmi  firmy za asistencie troch montérov. Celá akcia sa konala 1.2.2013, kedy sa aj slnečné počasie pridalo na našu stranu. Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na výmene okien v triedach materskej školy a ktorí ukázali, že majú veľké nezištné srdce: firme Fenestra a jej dodávateľom, referátu  školstva magistrátu Mesta Košice, rodičom detí – p. Lesňákovej a p. Lesňákovi, p. Hôždalovi, p. Peškovej a personálu materskej školy. ĎAKUJEME!

Fitness stroje
Na Vianoce sme dostali pekný športový darček - detské fitness stroje:bežecký pás a stacionárny bicykel. Príspevok na zakúpenie strojov sme dostali od poslancov MČ a starostu pána Ing.Petrenku, za čo im v mene detí veľmi pekne ďakujeme.

 

Sponzori MŠ

Mestská časť Košická Nová Ves

Kosit

Východoslovenská energetika

Fenestra

Labaš

Reštaurácia Magnólia

Združenie rodičov pri MŠ Poľná 1 Košice

Nadácia Veolia

Nadácia Volkswagen Slovakia

Nadácia Pontis

Provident financial,s.r.o. 

Nadácia Fond zdravia mesta Košice

Firma Palma projekt Žabka Bupi

 

 

Ďakujeme! Deti z MŠ Poľná 1 Košice