Seminár programu eTwinning

25.10.2015 20:23

Seminár programu eTwinning

Kontaktný seminár v slovanských jazykoch pre používateľov programu eTwinning.

Slovanský kontaktný seminár je formou krátkodobého odborného školenia, ktoré je  určené pre registrovaných užívateľov programu eTwinning zo slovanských krajín. V tomto roku sa seminár  konal 15. až 17. októbra v Dubrovníku. Seminár bol určený pre zamestnancov materských  škôl  a pre učiteľov  prvého  stupňa  základných  škôl. Semináru  sa zúčastnilo okrem 8 usporiadateľov z Chorvátska až 46 pedagógov  z Poľska, Česka, Slovenska, Slovinska, Bosny a Hercegoviny a Srbska.

Cieľom kontaktného seminára bolo oboznámiť účastníkov s novými nástrojmi v programe eTwinning, nadviazanie spolupráce s učiteľmi v iných krajinách a vytvorenie nových projektov cez eTwinning.

Cestu na seminár pre slovenských pedagógov organizovala Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl (NSS – National Support Service), ktorá je riadiacim centrom programu eTwinning na Slovensku. NSS Slovensko pracuje od roku 2004 s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, kedy na základe výzvy Európskej komisie boli vo všetkých členských štátoch EU vytvorené Národné podporné strediská (NSS).

Z Košíc sa semináru zúčastnila Henrieta Belánová, riaditeľka Materskej školy Poľná 1 Košice, Zuzana Vašková z MŠ Juhoslovanská Košice a Nicoletta Belišová zo ZŠ Tomášiková Košice. Okrem zážitkov z návštevy Dubrovníka si účastníčky seminára priniesli cenné informácie o programe eTwinning a každá sa zapojila do nových projektov s partnerskými školami, ktoré sa budú realizovať v najbližších mesiacoch. Prínosom  seminára je prostredníctvom zapojených učiteľov aj šírenie spolupráce medzi deťmi a žiakmi, spoznávanie krajín a ich ľudí, kultúry cez projekty eTwinning. V neposlednej rade aj rozšírenie znalostí používania informačno-komunikačných technológií, pretože väčšia časť spolupráce v eTwinning sa koná pomocou digitálnych technológií. Program eTwinning je súčasťou európskeho programu celoživotného vzdelávania Life Long Learning

.