Projekt Hovoriace písmená

29.06.2017 18:57

 

Projekt je vytvorený cez eTwinning. Partnerskou školou je MŠ Byster. V projekte sa zaoberáme predčitateľskou problematikou detí v materskej škole. Vymyslíme a naučíme sa básničky na jednotlivé písmená abecedy, vytvoríme galériu písmen, porovnáme počet detí s menami začínajúcimi na rovnaké písmeno a podobne. Nacvičíme a odprezentujeme tanec na pieseň Abeceda. Aktivity a hry sú zamerané na vzbudenie záujmu o písané slová, na spoluprácu detí v rámci triedy ako aj medzi školami. IKT prostriedky budú využívané na dokumentáciu jednotlivých krokov a prezentáciu aktivít.

CIELE

Ciele 
• Získať vedomosti o písanej a hovorovej podobe jazyka 
• Rozvíjať kreatívne myslenie, porovnávanie a jazykové zručnosti
• Podporiť u detí zvedavosť a aktivitu. 
• Rozvíjať schopnosť spolupracovať v tíme v rámci triedy aj s inými školami. Zároveň rozvíjať spoluprácu rodičov a učiteľov)
• Porozumieť IKT nástrojom a možnostiam, ktoré predstavujú v projekte v zmysle vzdelávania.

 

Národný Certifikát kvality za realizáciu projektu